AVÍS LEGAL

1.- INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d'ús del portal www.smartvila.cat i aplicacions de Android i IOS que Smartvila SL., amb domicili a Carrer Montroig núm. 1, 3-1 codi postal 25600 de Balaguer com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i/o utilitzar el portal.

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa titular del web:

3.- USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i l'ús d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li demanen, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació al responsable mitjançant el formulari accessible des de la pàgina web, sent l'usuari l'únic responsable de l'ús del mateix. A més l'usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d'accés, a no posar-les a disposició de tercers i a comunicar al responsable la pèrdua o robatori de les mateixes i el possible accés per un tercer a les mateixes.

A efectes de les presents condicions generals , es consideren les següents definicions:

D’ara en endavant Usuaris fa referència als usuaris creadors, usuari visitant i usuaris visitant registrat

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat del responsable.

L'usuari reconeix que el responsable és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, els comentaris dels usuaris, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni li confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions al portal, tals com texts, fotografies, vídeos o altres continguts a través del correu electrònic, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l'atorgament al responsable d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o l’eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, de tals informacions o continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o altres formats. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir o subllicenciar aquests drets a tercers de manera gratuïta.

L'usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d'informació secreta o confidencial i a més assumeixen l'obligació de mantenir al responsable i/o els seus representants, socis, administradors, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa a la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb la finalitat d'assegurar la protecció d'aquests drets.

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament amb el que no està regulat, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, pel qual s’aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Smartvila SL informa a los Usuaris creadors i Usuaris Visitant :

Informació básica sobre Protecció de Dades

Responsable: Smartvila SL

Finalitat: Gestionar les dades a les que l’empresa accedeix amb consecuencia de la seva sol·licitud per tal d’oferir correctament els serveis d’informació de smartvila entre els usuaris creadors i usuaris visitants. Així mateix s’autoritza l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris creadors, en el cas que hagin autoritzat l’enviament de les mateixies.

Legitimació: Obtenir el consentiment de l'interessat per procedir al tractament amb la finalitat del punt anterior

Destinataris: No es cedirán dades a tercers, a excepció de obligació legal. No obstant, únicament es cediran les dades personals dels usuaris visitants registrats, als usuaris creadors en el cas que aquest creïn contingut a la eina, amb l’objectiu de facilitar el contacte dels usuaris creadors per tal de verificar la informació creada. També es cediran de forma anònima les dades d’interacció dels usuaris visitants de l’aplicació per tal que els usuaris creadors puguin ser coneixedors dels interessos del contingut dels usuaris visitants i així proporcionar un contingut d'interès als usuaris visitants.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets descrits a l’inforamció adicional.

Transferencia internacional: UE.

Información adicional: Es pot trobar informació addicional al al final de la present política de privacitat.

En el procés de registre d’un usuari creador o visitant a la pàgina web smartvila, els usuaris han d’acceptar les condicions d'ús de la mateixa, amb la finalitat de prestar el seu consentiment exprés i informat per el tractament de les dades amb les finalitats indicades

¿Es obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada al registrarse a smartvila?

En el registre d’usuaris a smartvila, l’usuari ha d’omplir els camps marcats com a obligatoris. No omplir aquestes dades requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Smartvila SL no pugui oferir un servei complet a les seves sol·licituds, en consecuencia, Smartvila SL quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats

Les dades personals que els usuaris faciliten a Smartvila SL, tenen que ser actuals per que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

L'ús de la present Web està limitada a majors d'edat, de manera que per tal que puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. En el cas que Smartvila SL detecti que un usuari pot ser menor d’edat, es reserva el dret a solicitar una copia del seu DNI o el document d'identitat equivalent, o en el seu cas, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant la baixa en cas de no acreditar el seu compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantades l’empresa?

Smartvila SL informa que te implantades les mesures de seguretat d'indole tècnica i organitzativa necessàries i que garantitzen la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, amb conformitat del que preveu la normativa vigent.

Redes sociales

Smartvila SL disposa de l’opció de registrar-se a través de xarxes socials. en aquest procés s'obté informació del perfil social d’aquest. Prèviament a crear el registre s’informa a l’usuari de quines dades seran extretes de la xarxa social.

Informació addicional sobre Protecció de dades

Responsable

¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Finalitat

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Smartvila tracta la informació facilitada amb la finalitat de gestionar les dades a les que la empresa accedeixi amb conseqüència de la navegació consulta y/o solicitud, així com per oferir degudament el servei de comunicació entre usuaris registrats. Així mateix s’autoritza l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès per als usuaris en el cas que hagi autoritzat l’enviament de les mateixes.

¿Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentres no es sol·licita la eliminació per part de l’interessat.

Legitimació

¿Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les seves dades, es el consentiment dels Usuaris cedit per les finalitats esmentades.

Destinataris

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran les seves dades, a excepció de obligació legal.

Amb la finalitat d’oferir correctament els nostres serveis, les dades personals dels usuaris visitants registrats es cediran als usuaris creadors.

Drets

¿Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si a Smartvila SL, estem tractant les dades personals que el concerneixin o no.

Accés, rectificació i supressió

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, aixi com a sol·licitar la rectificació de les dades no exactes o, en el seu cas, solicitar l’eliminació quan entre altres motius les dades ja no siguin necessàries pels fins les quals van ser recollides.

Limitació al tractament

Amb determinades circumstàncies, els interessats podran solicitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposición

Per motius relacionats amb la seva situació particular, amb algunes circumstàncies, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades Smartvila SL, deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de posibles reclamacions.

Portabilitat de dades: Smartvila SL, facilitara a l'interessat les dades personals que l’incumbeixin en un format estructurat, d’us comu i lectura mecánica i el transmitirà, si així ho desitja el interessat, a un altre responsable.

L’interessat podra retirar el consentiment en qualsevol moment.

Es posible presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos en caso que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la seva pàgina web.

Transferencia internacional Durant la vostra vinculació amb la Pàgina web i estrictament per la gestió de les vostres dades personals, Smartvila SL, podrà utilitzar software de emmagazenament a la Unió Europea. Aquesta transferencia está amparada a l’escut de privacitat de la UE.

L’interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió posant-se amb contacte per medi d’un correu a info@smartvila.cat

6.- POLÍTICA D’ÚS DE GALETES

Aquest lloc web pertany a Smartvila SL i des d'aquest apartat s'informa als Usuaris d'Internet que en aquest lloc web s'utilitza cookies.

Aquestes cookies ens permeten facilitar l'ús i navegació, garantir l'accés a determinades funcionalitats i addicionalment, ens ajuden a millorar la qualitat del lloc web d'acord als hàbits i estils de navegació dels Usuaris d'Internet.

6.1 ¿QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són petits arxius de text que alguns llocs web emmagatzemen en el seu ordinador, telèfon intel·ligent (Smartphone), Tablet o qualsevol altre dispositiu d'accés a Internet.

6.2. ¿PER A QUÈ SERVEIXEN?

Les cookies serveixen per reconèixer el dispositiu dels Usuaris d'Internet quan tornen a visitar el lloc web, facilitant-li el seu ús en recordar les seves preferències i configuració de navegació (p. ex. idioma, país, etc.). També serveixen per millorar els serveis que oferim i per poder recopilar informació estadística que ens permet entendre com els Usuaris d'Internet utilitzen el nostre lloc web i ens ajuden a millorar la seva estructura i continguts.

Algunes cookies són estrictament necessàries perquè el lloc web funcioni bé i unes altres serveixen per millorar el rendiment i la seva experiència com a usuari.

Les cookies s'associen únicament a un Usuari d'Internet anònim i al seu dispositiu d'accés a Internet i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'Usuari d'Internet.

6.3. TIPUS DE COOKIES

6.3.1. Tipus de cookies segons l'entitat que les gestioni

Segons quina sigui l'entitat que gestiona el lloc web des d'on s'envien les cookies i tractin les dades que s'obtinguin, es poden distingir els següents:

· Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien al dispositiu d'accés a Internet de l'usuari des del lloc web gestionat pel propi titular del lloc i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'Usuari d'Internet.

· Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien al dispositiu d'accés a Internet de l'usuari des del lloc web però que no és gestionat pel titular del lloc, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

6.3.2. Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades

Segons el termini de temps que romanen activades en el dispositiu d'accés a Internet de l'usuari, es poden distingir els següents:

· Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l'Usuari d'Internet accedeix a un lloc web. Se solen fer servir per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'Usuari d'Internet en una sola ocasió (la sessió que està utilitzant en aquest moment).

· Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el que les dades segueixen emmagatzemades en el dispositiu d'accés a Internet de l'usuari i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

6.3.3. Tipus de cookies segons la seva finalitat

Segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes mitjançant les cookies, es poden distingir els següents:

· Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'Usuari d'Internet la navegació per un lloc web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ell existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió d’imatges o so o compartir continguts mitjançant les xarxes socials.

· Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'Usuari d'Internet accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el dispositiu de l'Usuari d'Internet com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador que fa servir per accedir al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.

· Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels Usuaris d'Internet en el lloc web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat del lloc web i per a l'elaboració de perfils de navegació dels Usuaris d'Internet per aquest lloc web, amb la finalitat de introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els Usuaris d'Internet del servei

· Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, el titular hagi inclòs en el lloc web des del qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

· Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, el titular hagi inclòs en el lloc web des del qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels Usuaris d'Internet obtinguda per l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest.

5. QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUEST LLOC WEB?

Aquest lloc utilitza cookies tècniques, s’utilitzen per tal de mantenir la sessió d’usuari, recordar l’acceptació de la política de cookies i evitar atacs de CRS als formularis.

També utilitzem Google Analytics, una senzilla eina propietat de Google Inc. que ens ajuda a mesurar com interactuen els usuaris amb el contingut del lloc.

Pots ampliar aquesta informació sobre l'ús de cookies a Google Analytics.saqui

7.- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

El responsable posa a disposició dels usuaris "links" a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomana els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

Per això el Smartvila SL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web del responsable haurà de complir les condicions següents:

1.- No es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el responsable, els seus directius, als seus treballadors, els seus productes, etc.

2.- No s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.

3.- L'establiment del link no suposa que entre el responsable i el titular de la pàgina web en què s'estableix-hi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

4.- El responsable del web no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del que es realitza el link.

8.- RESPONSABILITAT

Els Usuaris accepten que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que el responsable no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

El responsable del lloc web exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la informació del portal i a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

9.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

El responsable realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present avís legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, el responsable i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida

11. - POLÍTICA D'ÚS

SmartVila es un eina propietat de Smartvila SL d’ara en endavant el PROVEÏDOR, que inclou la plataforma web de gestió allotjada www.smartvila.cat, aplicació Android smartvila www.playstore.com… i aplicació iOS www.applestore.com… .

A continuació es detallen els termes i condicions d’us que accepta l’usuari a l’’utilitzar l’eina Smartvila a més de les condicions generals del contracte vigent entre el proveïdor i el client:

Els Usuaris es compromet a:

L’USUARI és l'únic responsable de la selecció del programari i dels serveis que constitueixen l'objecte d'aquest Contracte i que aquests s'ajustin a les seves necessitats, així com de la instal·lació i utilització del programa.

En cap cas no serà el PROVEÏDOR del programa responsable, davant de l'usuari o terceres parts, de qualsevol dany, inclosa pèrdua de beneficis, pèrdua d'estalvi o qualsevol tipus de perjudici sorgit com a conseqüència de la seva utilització. L'ús del programa és a risc i ventura de L’USUARI.

Prèviament a accedir i/o utilitzar qualsevol dels recursos i prèvia petició a través del procediment establerts, és concedís a L’USUARI una clau d’usuari, composta per un nom d’usuari i una contrasenya, que és personal i intransferible. L’USUARI declara que ha rebut un nom d’usuari i una contrasenya personalitzada. Cada USUARI només podrà tenir una compta d’usuari i l’ús és obligatori per l’accés o ús dels recursos. L’USUARI haurà de canviar la contrasenya que l’hi assignin després del desbloqueig de la seva contrasenya quan hagi estat necessària la intervenció d’una tercera persona en aquest procés. Les contrasenyes han de ser prou complexes i difícils d’endevinar per tercers, evitant l’ús del mateix identificador com a contrasenya o paraules senzilles, nom propi, data de naixement, etc. Les característiques recomanades per la contrasenya de l'usuari són les següents: -Ha de tindre una longitud de 8 caràcters alfanumèrics - No ha de coincidir amb el nom d’usuari. - No han d’estar basades amb cadenes de caràcters que siguin fàcilment associades a l'usuari (Noms, cognoms, ciutats, data de naixement, noms de familiars, matrícules de cotxe, etc...). L’usuari ha d’aplicar les regles mnemotècniques per construir una contrasenya bastant difícil d’endevinar per a tercers i que al mateix temps sigui més fàcil de recordar per ell mateix. L’usuari que accedeixi als recursos n’ha de fer un ús diligent de la clau d’usuari, ja que totes les seves actuacions queden registrades. Atès que la custòdia personal de la clau d'usuari és una mesura de seguretat bàsica per protegir-lo davant situacions de suplantació d'identitat, l’usuari s’ha de responsabilitzar de la confidencialitat de les claus, memoritzant i evitant guardar amb cap suport de fàcil accés. Per tant l’usuari s’obliga a no fer còpies, a custodiar de forma confidencial i secreta i per tant la prohibició d’imprimir-la, compartir-la o fer-la pública de qualsevol manera. Amb el cas de tindre coneixement de què la clau sigui coneguda, fortuïtament o fraudulentament per tercers, haurà de registrar-ho com una incidència i notificar-ho al responsable, per procedir al seu canvi immediat. Cada usuari és responsable de tots els accessos i de les conseqüències dels fets realitzats amb la seva clau d’accés, fins que no ho comuniqui al responsable.

En cap cas no serà el PROVEÏDOR el responsable de les dades personals o altres continguts com texts, imatges, vídeos, comentaris, etc... que siguin introduïdes dins l’aplicació per part de L’USUARI eximint al PROVEÏDOR de tota responsabilitat civil, penal o de qualsevol altre tipus. L’USUARI és per tant l'únic responsable de vigilar, controlar i moderar el contingut generat en l’aplicació i exonera específicament al PROVEÏDOR.

El PROVEÏDOR es reserva el dret de modificar adaptar o d’eliminar, si ho creu necessari, informació afegida pel USUARI que pugui violar les actuals lleis vigents o les normes de la llicència.

En cas de que els servidors del PROVEÏDOR siguin afectats per un atac de tercers queda eximida tota responsabilitat del PROVEÏDOR.

Es limita l’ús d’smartvila a majors d’edat.

EL PROVEÏDOR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General d'ús.

EL PROVEÏDOR, es reserva el dret a modificar la Política d’ús de SmartVila en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduis algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web www.smartvila.cat/legal/politicadus.

Per qualsevol dubte o qüestió posis amb contacte amb nosaltres a través del següent correu info@smartvila.cat

12 - Llicència

Amb atribucions a algunes icones extretes de https://design.google.com/icons/ per Google utilitzades sota la llicencia CC BY.

©Smartvila SL, 2019, Balaguer. Tots els drets reservats.